Speisekartoffeln

8 x 2,5 kg festkochend EPS

8 x 2,5 kg vorw. festkochend EPS

10 x 2,5 kg festkochend Umsack

10 x 2,5 kg vorw. festkochend Umsack

Speisekartoffeln Säcke

5 x 5 kg Übergrößen, festkochend, Sack/Folie

5 x 5 kg Übergrößen, vorw. festkochend, Sack/Folie

5 x 5 kg Übergrößen, mehlig kochend, Sack/Folie

Speisekartoffeln Boxen á 50 Beutel

5 kg Übergrößen, festkochend, Sack/Folie

5 kg Übergrößen, vorw. festkochend, Sack/Folie

5 kg Übergrößen, mehlig kochend, Sack/Folie

5 kg Übergrößen, vorw. festkochend, Rote, Sack/Folie

Speisekartoffeln Palette á 70 Sack

10 kg festkochend, Sack

10 kg Übergrößen, festkochend, Sack

10 kg vorw. festkochend, Sack

10 kg Übergrößen, vorw. festkochend, Sack

10 kg mehlig, Sack

10 kg Übergrößen, mehlig, Sack

Speisekartoffeln Säcke á 25 kg

25 kg festkochend, Sack

25 kg Übergrößen, festkochend, Sack

25 kg vorw. festkochend, Sack

25 kg Übergrößen, vorw. festkochend, Sack

25 kg Big Griller, Sack

Speisezwiebeln

20 x 1 kg Speisezwiebeln, gelb, Sack

20 x 1 kg Speisezwiebeln, rot, Sack

5 kg Speisezwiebeln, gelb, Boxen á 50 Beutel

25 kg Speisezwiebeln (Drillinge), gelb

25 kg Gemüsezwiebeln